นิเวศวิทยากับศาสนา : จิตวิญญาณเชิงนิเวศในมุมมองต่างวัฒนธรรม

ปิยะมาศ ใจไฝ่

Abstract


แนวคิดทางด้านนิเวศวิทยาแต่เดิมมีการอธิบายในขอบข่ายของวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญซึ่งขาดมิติทางด้านจิตวิญญาณ จนกระทั่งมีนักคิดทางด้านนิเวศวิทยา ปรัชญา และศาสนา ได้นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับนิเวศวิทยาในมุมมองที่แตกต่างออกไป อันเนื่องมาจากวิกฤติทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นอิทธิพลสำคัญในการตั้งคำถามกับโลกทัศน์และชีวทัศน์แบบสมัยใหม่ โดยนำเสนอผ่านมุมมองที่มีมิติของศาสนา ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะนิเวศวิทยากับศาสนาในอเมริกาเหนือปัจจุบัน ซึ่งในหนังสือจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วนใหญ่

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.