การสื่อสารจริยธรรมกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย

ธนิต โตอดิเทพย์

Abstract


บทความนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะเสนอความเปลี่ยนแปลงการสื่อสารเชิงจริยธรรมในพระพุทธศาสนา โดยแสดงให้เห็นว่า ความคิดทางอุดมคติ “นิพพาน” ของพุทธศาสนาในสังคมไทยได้มีการปรับไปตามบริบทและเงื่อนไขของเวลา และเริ่มลดลงเนื่องจากความแตกต่างของ “โลกทางธรรม” และ “โลกของฆราวาส” เมื่อสังคมไทยเปลี่ยนไปสู่สังคมสมัยใหม่ สถาบันทางศาสนาได้ปรับตัวให้สอดคล้องกับผู้คนและมีความสัมพันธ์กับตารางเวลามากขึ้น รูปแบบของการสื่อสารเชิงจริยธรรมจึงมีลักษณะของการบันเทิงและการประยุกต์สู่การเป็นพื้นที่ของการท่องเที่ยว การเผยแผ่ทางธรรมะรูปแบบใหม่จำเป็นต้องอาศัยความสัมพันธ์ของเครือข่ายทุนการสื่อสาร หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง และระดับท้องถิ่น  

 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.