กระบวนการและทักษะการปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา

ประทีป พืชทองหลาง

Abstract


This qualitative research paper aims to study the processes and skills of Buddhist psychology counseling. It was the qualitative research with the documentary research processes and then I took the study result to integrate between Buddhist teaching methods and psychological counseling. The research found that the four processes and skills of Buddhist psychology counseling namely; 1) Faith Cultivation, 2) Free conversation, 3) Morality and wisdom Cultivation, 4) Looking for peace and the processes as well as skills of Buddhist psychology counseling with 15 skills as following; 1) Questionnaires and searching, 2) Conversation, 3) Deep listening, 4) Analyzing background, 5) Emotion controlling, 6) Cultivating relationship, 7) Alternative presentation. 8) Speech stimulation.9) Selecting key points, 10) Dharma enigma, 11) New word meaning Using, 12) Metaphor Using. 13) Storytelling and illustration, 14) Media Using, and 15) Compliments and rebuttals

Full Text:

PDF

References


ธีรวรรณ ธีรพงษ์. (2549). “ผลของกลุ่มพัฒนาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธที่เน้นศีลและปัญญา

ต่อสัมพันธภาพการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและผลต่อเนื่องของความพึงพอใจของผู้รับบริการ”,

วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต. คณะจิตวิทยา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ประทีป พืชทองหลาง. (2556). รูปแบบการปรึกษาเชิงพุทธตามหลักกัลยาณมิตร. วิทยานิพนธ์

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

ประทีป พืชทองหลาง และญาตาวีมินทร์ พืชทองหลาง. (2560). “รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมบริโภคด้วยสติปัญญาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับวัยรุ่น”

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์. 4(2), 17-37.

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). (2542). พุทธวิธีในการสอน. กรุงเทพฯ: เบิกม่าน.

_______. (2543). พุทธศาสน์กับการแนะแนว. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร: กองทุนวุฒิธรรมเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม.

_______. (2541). ธรรมนูญชีวิต. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

_______. (2542). ธรรมนูญชีวิต (ฉบับชาวบ้าน). กรุงเทพมหานคร: บริษัทสหธรรมิก จำกัด.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2542). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. กรุงเทพฯ: มูลนิธิพุทธธรรม.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

มั่นเกียรติ โกศลนิรัติวงษ์. (2541). พุทธธรรม: ทฤษฎีและเทคนิคการให้คำปรึกษา. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.

สุมน อมรวิวัฒน์. (2542). การพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์: ทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณ์.

นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

แสง จันทร์งาม. (2540). วิธีสอนของพระพุทธเจ้า. กรุงเทพฯ: มหามกุฎราชวิทยาลัย.

โสรีช์ โพธิแก้ว. (2540). การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ. คณะจิตวิทยา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

______. (2540). แนวคิดจิตวิทยาการศึกษาและทัศนะจากประสบการณ์. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อาภา จันทรสกุล. (2545). ทฤษฎีและเทคนิคการปรึกษาในสถาบันการศึกษา. กรุงเทพมหานคร:

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

De Silva, Padmasiri. (2005). An Introduction to Buddhist Psychology. 4th ed. Basingstoke:

Palgrave Macmillan.

George and Cristrani. Counseling : Theory and Practice, 4th ed., Boston : Allyn and

Bacon, 1995.

Krumboltz. J.D.. (1970). Guidance and Counseling. New York: Holt, Reinhart, and Winston.

Patlerson, C.H.. (1966). Theories of Counseling and Psychotherapy. 2nd ed. New York :

Harper and Row Publishing.

Pepinsky, H.B and P. Pepinsky. (1954). Counseling: Theory and Practice. New york: Ronald

Press.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.