การปรับจริตเพื่อพัฒนาชีวิต: กระบวนการและแนวปฏิบัติ

พระณัฐพล จนฺทิโก

Abstract


This qualitative research paper presents the characteristics of six types of persons; it includes the processes and practices of characteristic behavior modification based on the tranquility development in the Buddhist scriptures.

          The research found that the six types of characteristic behavior are considered as the major obstacle to attaining Nirvana. The processes of modification of the six types of people are as follows. 1) A lustful person should be modified by practicing meditation on ten kinds of foulness and mindfulness occupied with the body. 2) A quick-tempered person should be modified by practicing meditation on the fourfold color of Kasina and the four the sublime states of mind. 3) A person of foolish habits should be modified by practicing meditation on the mindfulness regarding breathing. 4) A faithful person should be modified by practicing meditation on the six recollections viz., recollection of the virtues of the Buddha, the Doctrine, the Order, one’s own morals, one’s own liberality and deities. 5) An intelligent person should be modified by practicing meditation on the mindfulness of death, recollection of peace, perception of the loathsomeness of food and analysis of the four elements. 6) A discursive person should be modified by practicing meditation on the mindfulness regarding breathing.      

          According to the Buddhist monks who had successful in modifying their temperament and their names were appeared in the Buddhist Scriptures as 1) Venerable Nanda who used to be a lustful person. 2) Venerable Angulimala who used to be a quick-tempered person, 3) the prostitutes, kings and Brahmin who used to be persons of foolish habits. 4) Venerable Vakkali who used to be a faithful person. 5) Venerable Pandita Samanera who used to be the intelligent person. 6) A Jivaka who used to be a discursive person. These cases were found in the Buddhist Scriptures and can be applied for instructing meditation in order to modify appropriate behavior and develop for the better life.          


Full Text:

PDF

References


กรมการศาสนา. (2538). คู่มือนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นเอก. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: การศาสนา.

คณาจารย์แห่งโรงพิมพ์เลี่ยงเชียง. (2546). คู่มือ - คู่ใจ วิชาธรรมวิภาค ปริเฉทที่ 2 นักธรรมชั้นโท. กรุงเทพฯ:

เลี่ยงเชียง.

คณาจารย์โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง. (2546). บูรณาการแผนใหม่ นักธรรมชั้นตรี. กรุงเทพมหานคร: เลี่ยงเชียง.

พระญาณวโรดม (สนธิ์ ป.5). (2531). อุปกรณ์กัมมัฏฐาน. กรุงเทพมหานคร: มหามกุฎราชวิทยาลัย.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). (2553). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ 15. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิกจำกัด.

. (2553). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 19. กรุงเทพมหานคร: บริษัทเอส. อาร์. พริ้นติ้งแมสโปรดักส์ จำกัด.

. (2552). พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ. พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระพุทธโฆสเถระ. (2547). คัมภีร์วิสุทธิมรรค. แปลและเรียบเรียงโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ

อาสภามหาเถร). พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร: บริษัทประยูรวงศ์พริ้นติ้งจำกัด.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ 2500. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

. (2539). พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

อนุสร จันทพันธ์ และ บุญชัย โกศลธนากุล. (2555). จริต 6 : ศาสตร์ในการอ่านใจคน. พิมพ์ครั้งที่ 30,

กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชซิ่ง จำกัด.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.