การดำรงอยู่ของระบบวรรณะในสังคมอินเดีย

สมหวัง แก้วสุฟอง

Abstract


บทความนี้ เกิดจากการศึกษาสืบค้นใน ๓ ประเด็น คือ(๑)เพื่อศึกษาสภาพของสังคมอินเดียตามระบบวรรณะ (๒) เพื่อศึกษาแนวคิดโต้แย้งระบบวรรณะและผลที่เกิดขึ้นจากแนวคิดที่ต่อต้านระบบวรรณะ และ (๓) เพื่อค้นหาปัจจัยแห่งการดำรงอยู่แห่งระบบวรรณะในสังคมอินเดียสมัยใหม่ 

                  ผลการศึกษาพบว่า สังคมอินเดียเป็นสังคมที่ประกอบด้วยระบบจตุรวรรณะหรือวรรณะทั้ง ๔ คือ พราหมณ์  กษัตริย์ แพศย์ และศูทร ซึ่งระบบดังกล่าวนี้สืบทอดกันมายาวนานนับตั้งแต่การเข้ามาของอารยัน คนที่อยู่นอกระบบวรรณะมีชื่อว่าจัณฑาล ต่อมา พระพุทธเจ้าได้โต้แย้งแนวคิดเรื่องวรรณะ ที่นับถือกันนั้นเป็นเท็จ และในช่วงอินเดียสมัยใหม่ มีการชูประเด็นการหักล้างความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณะที่แตกต่างกันระหว่างคานธีและอัมเบดการ์

                  เมื่อวิเคราะห์ถึงอินเดียสมัยใหม่ที่แม้ระบบวรรณะจะเปลี่ยนรูปแบบไปแต่การยึดถือก็ยังคงอยู่ ปัจจัยทั้งที่เป็นลบและเป็นบวก ที่เป็นลบก็คือ การศึกษา อิทธิพลวัฒนธรรมสากล ที่เป็นบวกก็มี การปฏิบัติสัมสการและปัจจัยทางการเมือง เป็นเหตุให้แนวคิดเรื่องวรรณะยังคงเป็นพลวัตและดำเนินไปในสังคมอินเดียอย่างต่อเนื่อง

 


Full Text:

PDF

References


มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, (2539) พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร :มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,

เจเรมี ซีบรุก เขียน, ทองสุก เกตุโรจน์ และ สายพิณ ศุพุทธมงคล แปล. (2544). คู่มือเข้าใจชนชั้นวรรณะ

ความเหลื่อมล้ำ . กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ.

นารายัน เดซาย เขียน, อนิตรา พวงสุวรรณ โมเซอร์ แปล (2557) . คานธีรำลึก: มหาบุรุษอหิงสา.

กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์โกมลคีมทอง.

ราชโมฮาน คานธี เขียน, ทวีศักดิ์ เผือกสมและ ชนิดา พรหมพยัคฆ์ เผือกสม แปล (2551) . ล้างแค้นกับ

สมานฉันท์ : สู่ความเข้าใจประวัติศาสตร์เอเชียใต้, กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ.

Agarwala, S.B.D. (1988). The Great Indians, New Delhi : New Age International Limited,

Publishers .

Ambedkar, B.R.. (1945).What Congress and Gandhi Have Done to the Untouchables,

Bombay: Thacker & Co., LTD.

Bayly, Susan, (2008).The New Cambridge History of India Iv.3 : Caste, Society and Politics in

India from the Eighteenth Century to the Modern Age, Cambridge : Cambridge

University Press.

Coward, Harold (ed.) (2003) . Indian Critiques of Gandhi, New York: State University of New

York Press.

Dumont, Louis, (1980) Homo Hieraechicus : The Caste System and Its Implications. Chicago:

The University of Chicago Press.

Gandhi, M.K. ( 2002) . In Search of the Supreme Vol. III, Ahmedabad: Navajivan Publishing

House.

Government of India . ( 2007) . The Constitution of India, New Delhi : Government of India.

Harris, Ian (ed.). (1999) . Buddhism and Politics in Twentieth-Century Asia, London: Pinter.

Herman, L.A. (1991). A Brief Introduction to Hinduism, Boulder, Colorado: Westview Press.

Human Rights Watch. (1999) . Broken People: Caste Violence Against India’s “Untouchable”,

Bangalore: Book for Change.

Michael, S. M. (ed.) . ( 2007) . Dalits in Modern India: Vision and Values, New Delhi: Sage

Publications,

The Rig Veda. (1994) Delhi : Penguin Books India.

Williams, Monier. (2001) Indian Wisdom or Examples of the Religious, Philosophical and

Ethical Doctrines of the Hindus. Delhi : Rupa. Co.,


Refbacks

  • There are currently no refbacks.